Privacybeleid

1.Vooraf

Buma Music Academy (BMA) is een non-profit initiatief, dat zich inzet voor middelbare scholieren en muziek. Doelstelling van het programma is om muziek(educatie) op school weer te agenderen en daadwerkelijk terug te brengen binnen de muren van het Nederlandse Voortgezet Onderwijs. Buma Music Academy zet zich daarbij in voor actuele en vernieuwende muziekeducatie binnen het Voortgezet Onderwijs in heel Nederland en voor alle schooltypes. Dit vanuit de missie om zoveel mogelijk jonge mensen, in de leeftijdsfase die essentieel is voor smaak- en interessebepaling, kennis laten maken met verschillende aspecten van muziek; het creëren van muziek, het beoefenen van muziek, het mogelijk maken van muziek en het herkennen, waarderen en genieten van muziek.

Om dit te kunnen doen, kan stichting Buma Music Academy – gevestigd in Amsterdam, Paul van Vlissingenstraat 6 C, – persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Buma Music Academy, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan Buma Music Academy verstrekt.

Buma Music Academy respecteert je privacy en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. De Stichting houdt zich hierbij aan de privacywetgeving. De belangrijkste privacywet is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Buma Music Academy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • je telefoonnummer
 • je e-mailadres
 • schoolvak dat je geeft
 • naam school waar je werkzaam bent
 • adresgegevens school (plaats / onderwijsregio)
 • school(type) waar je les geeft

3.Met welk doel verwerkt Buma Music Academy persoonsgegevens?

Buma Music Academy verwerkt alleen persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons pro- gramma, om een gerechtvaardigd belang in te vullen of waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven. Ook verwerkt Buma Music Academy je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, indien nodig.

4.Hoe lang en waar bewaart Buma Music Academy gegevens?

Buma Music Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waar- voor je gegevens worden verzameld. Dit betekent in de praktijk dat je gegevens worden bewaard zolang Buma Music Academy als stichting bestaat met als doelstelling Muziek & Onderwijs, tenzij je zelf aangeeft dit niet langer op prijs te stellen (zie: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen). Alle data van Buma Music Academy worden opgeslagen in een CRM database.

Delen met anderen

Buma Music Academy verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorge- geven aan derden, zonder voorafgaande actieve goedkeuring.

Websitebezoek

De website van Buma Music Academy gebruikt analytische en functionele cookies. Je kunt deze ten alle tijden verwij- deren via je internetbrowser. De website maakt geen gebruik van tracking cookies.

Beveiliging

Buma Music Academy neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van Buma Music Academy worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Buma Music Academy gebruikt een CRM op basis van SuiteCRM. De gegevens staan opgeslagen op een beveiligd platform en zijn alleen bereikbaar via de bijbehorende applicatie en met geldige inloggegevens. Het CRM is uitslui- tend te bereiken via een beveiligde verbinding. Gegevens worden dus nooit over een onbeveiligde internetverbinding verzonden. De volledige informatie over de beveiliging van het CRM kun je hier vinden.

5.Welke rechten heb ik?

Op grond van de AVG kun je verzoeken om:

 • inzage in je gegevens;
 • correctie en verwijdering van je gegevens;
 • beperking van het gebruik van je In bepaalde gevallen heb je ook recht op:
 • je gegevens in digitale vorm;
 • bezwaar tegen de

6.Contact over je rechten?

Als je de indruk hebt, dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Buma Music Academy verzamelde persoonsgegevens, neem dan con- tact met ons op via info@bumamusicacademy.nl of 024 3782462

Ook kun je contact met ons opnemen voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of beperking. Buma Music Academy zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Afmelden voor onze nieuwsbrieven kan altijd via de link die onderaan de nieuwsbrief staat.

7. Wat als ik vragen of klachten heb?

Mocht je om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij je gegevens niet correct behandelen, kan je dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.